Data Privacy Manager

Data Privacy Manager DPM Authorized Partner

U nedostatku pogodnog softverskog rešenja npr. u situaciji smanjenog budžeta organizacije se najčešće odlučuju da sve neophodne evidencije i registre, koji se uspostavljaju tokom projekta usklađivanja sa GDPR uredbom EU ili sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vode u Excel tabelama. Međutim, Excel tabele ne omogućava najefikasniju kolaboraciju i ne mogu se tako jednostavno integrisati sa ostalim sistemima. Organizacije, koje su u obavezi da vode evidencije, imaju u proseku više desetina obrada podataka o ličnosti, a obrade se vremenom menjaju što zahteva i njihovo ažuriranje. Tokom vremena vođenje evidencija podataka o ličnosti u Excel tabelama postaje sve zahtevnije i oduzima dosta vremena.

Data Protection Officer (Lice za zaštitu podataka o ličnosti) nije jedini koji vodi računa o svim aktivnostima obrade jer jedan čovek ne može tako detaljno da poznaje sve poslovne procese u organizaciji. Potrebno je distribuirati odgovornost. DPO mora da ima centralni nadzor nad svim aktivnostima koje se dešavaju sa evidencijama.

Tu nastupa ’DPM – Data Privacy Manager’.

Data Privacy Manager je sveobuhvatno softversko rešenje u cloud-u za efikasno upravljanje podacima o ličnosti na centralizovan način. Sastoji se od više modula po izboru.

’Centralization of registers’ je prvi i najvažniji modularni paket koji se sastoji od ukupno 4 modula koja su neophodna u procesu usklađivanja kompanije sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ili sa GDPR uredbom EU.

Softversko rešenje je lokalizovano na srpski jezik, pored engleskog jezika koji je osnovni.

IST Beograd je ovlašćeni partner za distribuciju ’Data Privacy Manager’ softverskog rešenja za teritoriju Srbije, Crne Gore i BiH: https://dataprivacymanager.net/solutions/

MODULI:

  1.  Data Processing inventory – za evidenciju radnji obrade
  2. Third-party management – za usklađenost trećih strana
  3. Incident management – za upravljanje incidentima i povredama podataka o ličnosti
  4. Risk register – za upravljanje rizicima po podatke o ličnosti

Koji alati su potrebni Licu za zaštitu podatka o ličnosti (DPO – Data protection Officer)?

Može li Lice da zna kako organizacija obrađuje podatke o ličnosti bez efikasnog softvera? Odgovor je verovatno da može, ali otežano. Bez efikasnog alata, Lice ne može da razume niti da centralizovano nadgleda celokupnu obradu podataka o ličnosti i ispunjenje svih prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose.

Kako vam ’DPM – Data Privacy Manager’ softver može pomoći?

Odgovornost je organizacije da obezbedi da Lice za zaštitu podatka o ličnosti može što efikasnije da obavlja svoj posao.

Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti bi trebalo da centralizovano vode evidencije radnji obrade, jer će na taj način najbolje razumeti koje sve podatke o ličnosti imaju u svom posedu i moći će lakše da se prilagode novim pravilima. Takva centralizovana evidencija radnji obrade podataka o ličnosti služi i kao sredstvo pomoću kojeg organizacija može da prikaže nadležnom organu ili budućem poslovnom partneru usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ili sa GDPR uredbom EU.