About us

Vision

To be the region’s most desired organization for competent professionals

Mission

Provide world-class products and services that add value to professionals in  organizations through competency-based certification

Institut za standarde i tehnologije doo Beograd je kompanija sa sedištem u Beogradu sa konsultantima koji imaju više od 10 godina iskustva i koja pruža široki spektar konsultantskih usluga od kojih su najzastupljenije usluge implementacije ISO standarda, sprovođenja svih vrsta audita, uspostavljanje GDPR (General Data Protection Regulation)/ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)usklađenosti i izvođenje PECB akreditovanih obuka za ISO i druge najbolje svetske prakse.  Dodatne specijalističke konsultantske usluge koje IST pruža jesu IT revizije informacionih sistema (IS Audit), projektni menadžment zajedno sa uslugama kontrole i osiguranja kvaliteta (QC i QA), sprovođenje penetracionih testova u skladu sa ISO/IEC 27001 standardom, sve u cilju boljeg razumevanja i pravilnog upravljanja informacijama i rizicima cyber bezbednosti kod naših klijenata.

IST je autorizovani zlatni partner kanadske organizacije PECB – Professional Evaluation and Certification Board (www.pecb.com) za ocenjivanje i personalnu sertifikaciju akreditovane od strane IAS (www.iasonline.org), pod čijom akreditacijom IST pruža akreditovanu obuku za podršku ISO sistemima menadžmenta. Nudimo vrhunske classroom i on-site trening kurseve vođene od strane iskusnih predavača – PECB sertifikovanih trenera. Naši personalni sertifikati su akreditovani od strane IAS i prepoznati bilo gde u svetu. IST pruža svetski akreditovane usluge obuke i konsaltinga u skladu sa ISO standardima kako bi podržao potrebe ISO sistema upravljanja u organizacijama naših klijenata. Nudimo obuke u učionici (classroom) ili na lokaciji (on-site) u vidu sertifikovanih trenerski vođenih kurseva, ali imamo i digitalne programe za samostalno učenje sa on-line podrškom. Kandidati dobijaju prilagođenu obuku koja je interaktivna, sa najboljim odnosom teorije i radionica, i uključuje polaznike u proces učenja.

IST pruža profesionalne usluge u oblasti IT revizije informacionih sistema koja uključuje procenu informacionih sistema i IT kontrola uzimajući u obzir relevantne ISO standarde i okvire međunarodnih informacionih sistema. Naš tim uključuje iskusne profesionalce i kvalifikovane auditore/revizore sistema (ISMS LI, ISMS LA, ITIL, LCCM, CISA, CISSP, CDPO, GPM LPM, COBIT) za sprovođenje revizije IS i procenu informacionih sistema iz različitih perspektiva, kao što su bezbednost, kvalitet, efikasnost, pouzdanost, itd. i izveštava o rizicima i njihovom uticaju na organizaciju i predlaže mere za eliminisanje ili mitigaciju rizika.

IST sprovodi prilagođene penetracione testove u skladu sa ISO/IEC 27001 i OWASP standardima, pomažući organizacijama da zaštite svoje i informacije svojih klijenata iz svih uglova kako bi se osiguralo da nisu otvorene ranjivosti, koje bi mogle ugroziti informacionu imovinu.

IST ima u ponudi analize i elaborate za proizvode i konsalting za pripremu CE znaka od strane naših profesora i master inženjera različitih struka kako bi proizvodi organizacija ispunjavali bitne zahteve bezbednosti, zaštite zdravlja i okoline koje određuje EU zakonodavstvo, odnosno Direktive Evropske Unije. 

Misija IST-a je da pomogne kompanijama da povećaju svoju profitabilnost, poboljšaju svoje poslovanje i smanje ili eliminišu poslovne rizike. IST pomaže organizacijama da ostvare svoje ciljeve kroz razvoj i implementaciju efikasnog sistema upravljanja kvalitetom, poboljšanjem procesa, zaštite podataka o ličnosti, IT usluga, kontinuiteta poslovanja, upravljanja projektima, bezbednošću informacija, cyber bezbednošću, upravljanja rizikom, privatnošću, obezbeđenjem u lancu snabdevanja, antikorupcijom, energijom, imovinom, uslugama učenja, društvenom odgovornošću, zdravljem i bezbednošću na radu, ekologijom, kao i uspostavljanje integrisanih sistema upravljanja itd. (ISO 9001, Sik Sigma, EU GDPR, ISO 20000, ISO 22301, ISO 21500, ISO 27001, ISO 27701, ISO 27032, ISO 27005, ISO 31000, ISO 29100, ISO 28000, ISO 37001, ISO 50001, ISO 55001, ISO 29990, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, IMS itd.).

IST kombinuje temeljno razumevanje potreba organizacija i naše specijalizovano iskustvo za razvoj prilagođenih rešenja koja postižu rezultate. IST pruža konsalting organizacijama kako da upravljaju svojim ISO sistemima menadžmenta, a i sama je usaglašena i sertifikovana prema ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 i ISO/IEC 20000 standardima.


Institute for Standards and Technology Ltd. Belgrade is a full service consulting, Information System auditing, ISO auditing and training firm based in Belgrade with consultants who have over 10 years of experience in helping organizations achieve results through their ISO management systems and through other best practices. We are specialized in helping businesses to put into place ISO standards. In other words, our job is to help companies to achieve simply & efficiently all you need in your achieve certification.

IST is a gold authorized partner of Canadian PECB Professional Evaluation and Certification Body accredited by USA International Accreditation Service. IST provides ISO compliant training and consulting services to support management system’s needs. We offer all-in-one (training, exam, certificate) classroom and onsite certified instructor-led training courses as well as self-study programmes, on-line training courses, and e-Learning training. Candidates receive customized training that is interactive, with the best ratio of theory and workshops, and involves students in the learning process.

IST provides professional services in the areas of Information Systems Audit which include evaluation of Information Systems & IT Controls considering relevant ISO standards and International Information Systems frameworks. Our team includes experienced computers professionals and qualified system Auditors (ISMS LI, ISMS LA, ITIL, LCCM, CISA, CISSP, etc) to conduct IS Audit and evaluates the Information Systems from different perspectives such as security, quality, efficiency, reliability, etc. and reports on the risks and its impact on the organisation and also suggest measures to eliminate or minimize the risks.

IST conducts various designed Penetration tests in accordance to ISO/IEC 27001 standard in any organization, towards helping organisations understand and manage their information and cyber-security risks. It helps to approach the protection of organization’s information from all angles to make sure no holes have opened up that could put all the information assets at risk.

IST mission is to help companies to increase its profitability, improve its operations and reduce or eliminate business risks.  IST helps organizations meet its goals and objectives through development and implementation of effective quality, process improvement, (personal) data protection, IT services, business continuity, project management, information  security, cyber-security, (information) risk management, privacy, security for the supply chain, anti-bribery, energy, asset, learning services, social responsibility, health & safety, environmental, integrated management systems etc. (ISO 9001, Six Sigma, EU GDPR, ISO 20000, ISO 22301, ISO 21500, ISO 27001, ISO 27701, ISO 27032, ISO 27005, ISO 31000, ISO 29100, ISO 28000, ISO 37001, ISO 50001, ISO 55001, ISO 29990, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, IMS etc.).

IST combines a thorough understanding of companies’​ needs and our specialized experience to develop customized solutions that achieve results.  IST can help companies to manage its ISO systems. We are ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, and ISO/IEC 20000 compliant.

Identifikacioni podaci / Identity card

Naziv/Name: Institut za standarde i tehnologije doo Beograd

Adresa/Address: Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Beograd – Novi Beograd

E-mail: office@instate.biz

Web site: www.instate.biz

Telefoni/Phones: +381 63 77 09389, +381 64 11 689 15

PIB/VAT: 109447453

Šifra delatnosti/Business activity code: 7022

Matični broj/Company registration number: 21184225

Our  Organization’s Network in Serbia and WB region /
Naša organizaciona mreža u Srbiji i regionu WB

 • Lead Consultants, ISO Specialists and IT Experts
 • Project Based Engaged Consultants and Experts
 • Other Business Partners and Companies across the WB Region
 • Research and Development Project Teams
 • Court Expert Witnesses for IT
 • Lawyers
 • Sworn Translators for English and German

Our legal counseler services – Attorneys at Law /
Naši pravni zastupnici – advokati

Why our Legal Counsel comes from a Lawyer

If you rely on legal counsel from anyone other than an experienced lawyer who is representing your interests, you put yourself at great risk. For the sake of need of legal advice or assistance during our business relationship we are committed to defending our clients’ rights and protecting them from the kinds of miscommunication and manipulation that can often hinder the success of business. Because of that we have engaged Attorneys at Law experienced in many areas of the law who can protects our rights in the Western Balkans.

Connections to Even More Knowledge, Skills and Services

When your legal needs move beyond e-commerce, technology, outsourcing and privacy issues, lawyers in our network can connect you to the additional knowledge, experience, skills, and services you might require from them. This may include NDAs (Non-Disclosure Agreements) and contracts to procure goods from suppliers, contracts that are given to customers that limit the corporation’s liability or many other types of contracts that a business needs in order to function within its industry.

Experience and Areas of Expertise:

 • Personal data protection – EU GDPR
 • Data privacy and security
 • Cross-border transfers
 • Use of personal data
 • IS and IT
 • Outsourcing
 • Business process outsourcing

Technology contracting:

 •    Enforceability and use of Source Code Escrows
 •    Open source code
 •    Effects of bankruptcy of a provider

Licensing

Transition services in connection with merger and acquisition cross-border transactions

Electronic signatures

Buying and selling of technology

E-commerce:

 •    Copyright and trademark issues
 •    Auditing
 •    Security
 •    Electronic contracting

Business social networking – Rules and best practices